Informacja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Środowiskowego Domu Samopomocy.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-18.

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Juda sdsnowosiolki@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 463 26 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-25.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-09-17.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

38-604 Hoczew, Nowosiółki 3
Tel.: +48 13 463 26 42
E-mail: sdsnowosiolki@interia.pl
Strona internetowa: sdsnowosiolki.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Placówki:

1.       W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Środowiskowego Domu Samopomocy, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem placówki  telefonicznie pod numerem – 13 463 26 42 lub mailowo – sdsnowosiolki@interia.pl

2.       Pracownik placówki , po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną placówki i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

3.       Po załatwieniu sprawy, pracownik placówki służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu placówki.

4.       Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w placówce.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w placówce, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: sdsnowosiolki@interia.pl

telefonicznie na nr 13 463 26 42

drogą pocztową na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, Nowosiółki 3, 38-604 Hoczew