RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GMINIE BALIGRÓD W MIEJSCOWOŚCI NOWOSIÓŁKI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki, adres: Nowosiółki 3, 38 – 604 Hoczew, reprezentowany przez Dyrektor – mgr Edytę Wasylewicz.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Karol Juda

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowosiółki 3, 38 – 604 Hoczew lub email: iod.sdsnowosiolki@interia.pl

 1. CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z przepisów:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie  przepisy wykonawcze,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
 • Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Nowosiółkach
 • Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Przetwarzanie danych uczestników ŚDS następuje na podstawie decyzji kierującej do ŚDS wystawionej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie.
 • Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez ŚDS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe.  Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.
 1. OKRES PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym  do prawidłowego wykonania decyzji uczestników ŚDS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

 1. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

Rozmiar czcionki
Contrast